تشکیل کمیته امنیت سال ۹۸

تشکیل کمیته امنیت سال ۹۸

کمیته امنیت سال ۹۸ با امضای احکام از سوی معاون محترم اداری مالی شروع به کار می کند.
کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

کسب رتبه دوم ارزیابی بلوغ خدمات الکترونیکی در بین وزارتخانه ها توسط وزارت علوم

وزارت عتف رتبه دوم را در ارزیابی پنجمین دوره بلوغ خدمات الکترونیکی در بین ۱۹ وزارتخانه ارزیابی شده در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه ها را کسب نمود.